Veftré

Get the Flash Player to see this player.
Landform.is
Landform
Hafðu samband
This is a FREE module only from Joomlashack!
Image 5 Title

d
d
 
 

Þjónusta

Þjónusta

Landform ehf sinnir ráðgjafaþjónustu fyrir ríkisstofnanir, sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.


SKIPULAGSVERKEFNI

Deiliskipulag:
Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reit innan sveitarfélags. Í deiliskipulagi eru teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstur, þ.m.t. nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna byggingar- og framkvæmdaleyfa. Landform hefur víðtæka reynslu af gerð deiliskipulaga fyrir íbúðarsvæði, leik- og útivistarsvæði, skóla- og íþróttasvæða, sumarhúsasvæða, ferðaþjónustusvæða og hálendisskála.

Grenndarkynning:
Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd sem er í samræmi við aðalskipulag hvað varðar landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi getur skipulagsnefnd ákveðið að veita megi leyfi án deiliskipulagsgerðar, enda fari áður fram grenndarkynning. Kynningin felst í því að skipulagsnefnd kynnir tillögu eða breytingu á skipulagsáætlun fyrir þeim nágrönnum sem taldið er að eigi hagsmuna að gæta og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests.

Aðalskipulag:
Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og skal taka til alls lands innan marka sveitarfélagsins. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál. Landform hefur yfirgripsmikla þekkingu og reynslu af gerð aðalskipulags fyrir sveitarfélög. Starfsmenn Landform hafa sérhæft sig á sviði stjórnsýsluréttar sem er mikilvægur þáttur við umfjöllun skipulagsmála.

Svæðisskipulag:
Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem þörf er talin á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga. Landform hefur unnið að breytingum svæðisskipulaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna s.s. vegna vatnsverndar, samgöngukerfa, rafveitu- og fráveitumála, sorpurðunar, náttúruverndar og almennrar þróunar byggðar til lengri tíma.

Umhverfismat áætlana:
Við gerð skipulagsáætlana skal gera grein fyrir áhrifum áætlunar og einstakra stefnumiða hennar á umhverfið, m.a. með samanburði þeirra kosta sem til greina koma, og umhverfismati áætlunarinnar, ef við á. Þá skal jafnframt við gerð skipulagsáætlana hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi og skal í greinargerð gerð grein fyrir hvernig tillagan styður það markmið. Landform hefur unnið að fjölmörgum verkefnum vegna mats á umhverfisáhrifum skipulagsáætlana. Þar sem krafist er mats á umhverfisáhrifum áætlana er útbúin umhverfisskýrsla, sem annað hvort er birt sem hluti af greinargerð áætlunar eða sett fram í sérstakri greinargerð. Í umhverfisskýrslu er tekið á ástandi einstakra umhverfisþátta og þeir skoðaðir með hliðsjón af núverandi ástandi og hvaða áhrif skipulagsáætlunin muni hafa á þá. Í umhverfisskýrslu eru einnig bornir saman mismunandi kostir, ef það á við.


HÖNNUNARVERKEFNI

Hönnun manngerðs umhverfis:
Landform hefur margra áratuga reynslu í hönnun hins manngerða umhverfis. Áhrifamestu ákvarðanir í hönnun eru teknar á fyrstu stigum hennar og mikilvægt að vanda vel til allrar ákvarðanatöku. Á frumstigi koma fram hugmyndir sem hafa munu áhrif á heildarlausn, bæði til skamms og langs tíma. Með góðum undirbúningi má fyrirbyggja rangar ákvarðanir og aukinn kostnað á síðari stigum.
Í tengslum við hönnun hins manngerða umhverfis hefur Landform víðtæka reynslu af gerð útboðsverka og veitir almenna þjónustu við undirbúning og framkvæmd lóðarframkvæmda. Má þar nefna gerð útboðs- og verklýsinga, skipulagsuppdrátta og sérteikninga af ýmsum toga og gerð kostnaðaráætlana og verksamninga í tengslum við það.

Ferðamannastaðir:
Landform hefur víðtæka reynslu af skipulagi og hönnun í kringum fjölmenna ferðamannastaði og má í tengslum við það nefna staði eins og Hótel Geysi, Skógafoss, Seljalandsfoss, Landmannalaugar, Gullfoss, Kerið og Dynjanda í Arnarfirði. Fyrirtækið aðstoðar jafnframt sveitarfélög og hagsmunaaðila við gerð styrkumsókna til opinberra aðila og sér um frumdrög og undirbúning slíkra umsókna.

Umhverfismat framkvæmda:
Við matið eru metin áhrif framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir á umhverfi. Í upphafi er unnin svokölluð matsáætlun þar sem lögð er fram áætlun framkvæmdaraðila um hvaða þætti framkvæmdarinnar og umhverfis leggja skuli áherslu á í frummatsskýrslu. Frummatsskýrsla er skýrsla framkvæmdaraðila sem Skipulagsstofnun auglýsir til kynningar á verkefninu. Landform hefur starfað að fjölmörgum verkefnum vegna mats á umhverfisáhrifum framkvæmda í samstarfi við önnur ráðgjafafyrirtæki.


KORTAGERÐARVERKEFNI OG SKILTI

Landform sérhæfir sig í kortagerð á ýmsum sviðum. Um getur verið að ræða:
- ferðakort, kort sem sýna merka staði og sögu þeirra, gönguleiðir og áningastaði
- örnefnakort
- ýmis yfirlitskort fyrir sveitarfélög, fyrirtæki eða félagasamtök,
- gönguleiða-, reiðleiða- og akstursleiðakort,
- yfirlitskort af golfvöllum eða öðrum íþróttasvæðum,
- yfirlitskort er sýna veitu- og lagnakerfi sumarhúsahverfa (hitaveita, fráveita, rafveita og kaldavatnsveita),
- þemakort af ýmsum toga.
Kort þessi eru unnin á nýlegan loftmyndagrunn eða á stafrænan, uppmældan kortagrunn (ÍS50V frá Landmælingum).

Jafnframt sinnir Landform skiltagerð fyrir upplýsingaskilti að óskum kunnanna.


EIGNAUMSÝSLA

Skipting eignarlanda og skráning jarðamarka:

Landform hefur mikla reynslu af landskiptum jarða og eignarlanda þar sem allir hlutar eru skilgreindir í samræmi við Jarða- og Skipulagslög. Við útgáfu landskiptagerða er gefin út hnitaskrá ásamt yfirlitskorti eða loftmynd af viðkomandi landsvæði á landspildu- eða lóðarblöðum.

Landform hefur jafnframt sérhæft sig í gerð landamerkjakorta. Þau eru gerð á grundvelli landamerkjalýsinga eða annarra upplýsinga frá landeigendum og unnin á uppréttar loftmyndir. Lögð er fram hnitaskrá ásamt helstu örnefnum svo hægt sé að sanna eða rekja gildi einstakra punkta eða staða. Kortin eru jafnan gerð í samráði við nærliggjandi jarðeigendur og með gerð þeirra fellur burt óvissa um gild jarðamörk.

Þegar landeigandi ákveður að skipta upp landi í fleiri lóðir þarf hann að sækja um skráningu þeirra hjá viðkomandi sveitarfélagi. Landform aðstoðar viðskiptavini sína við stofnun og skráningu nýrra lóða og landa utan þéttbýlis í samráði við skipulagsfulltrúa á hverjum stað.  

Landform aðstoðar jafnframt landeigendur við stofnun lögbýla. Yfirleitt er það við skipulag eða skiptingu bújarða en flest ný lögbýli verða til þegar bújörð er skipt í smærri hluta. Í mörgum tilvikum er um hefðbundinn landbúnað að ræða þó annarskonar starfsemi rúmist innan  lögbýlishugtaksins s.s býli til skógræktar, þjónustu eða ferðamennsku.

Landform sinnir gerð lóðablaða í tengslum við stofnun og skráningu nýrra landeigna og stofnun lóða utan þéttbýlis. Það getur átt við þegar um landskipti jarða er að ræða, við stofnun lögbýlis út úr jörð, við stofnun sumarhúsalóða og við sameiningu jarða/lóða.


Sú reynsla sem skapast hefur hjá fyrirtækinu skiptir miklu við undirbúning og skipulagningu verka. Vel skilgreint verk skilar jafnan lægri kostnaði við framkvæmdir.

 
English
Hafðu samband
d
d


d
d